Cytaty ryzykonomiczne. Zachęcamy Czytelników Bloga do zgłaszania nowych cytatów dotyczących, mniej lub bardziej, ryzyka i zarządzanie ryzykiem. Można to zrobić wykorzystując pole komentarza do bieżących postów.


Cytaty ryzykonomiczne mają zawsze swoich autorów,mniej lub bardziej znanych, dlatego każdorazowo zalecane, ale nie obligatoryjne jest podanie nazwiska cytowanego autora i ew. źródła cytatu.

"Amateurs talk strategy; professionals talk logistics"

General Omar Bradley

Gdy roz­ma­wiam z ludź­mi, cią­gle sły­szę: „Ależ pan jest pe­sy­mistą”. Nie je­stem żad­nym pe­sy­mistą – mam po pro­stu zwy­czaj mówić, że „te­atr jest do po­ło­wy pu­sty” wte­dy, gdy inni mówią, że „te­atr jest do po­ło­wy pełny”. Sta­ram się wi­dzieć rze­czy ja­ki­mi są i nie sto­so­wać do wszyst­kie­go ide­olo­gicz­nej mgły i za­dy­mie­nia, cho­ro­bli­we­go opty­mi­zmu. Lu­dzie nie chcą my­śleć – b o j ą się myśli trzeź­wej i raz po raz na­ra­ża­ją się na roz­cza­ro­wa­nia wprost pro­por­cjo­nal­ne do stop­nia na­pię­cia ich ide­ali­stycz­ne­go opty­mi­zmu, czy jak na­zwać tę bzdu­rę. Jakaś fi­lo­zo­fia „hap­py end’izmu”. Wła­śnie to za­kła­ma­nie jest cho­robą na­sze­go wie­ku i unie­możli­wia zu­peł­nie do­sto­so­wa­nie się i nada­nie ja­kie­goś lep­sze­go kie­run­ku temu sza­leń­cze­mu pę­do­wi, w który zo­sta­liśmy po­rwa­ni. Co­raz bar­dziej po­głę­bia się w ten spo­sób prze­paść mię­dzy czło­wie­kiem i jego kłam­li­wy­mi ilu­zja­mi a ży­ciem. Co­raz do­tkliw­szym sta­je się ból i „cier­pie­nie wie­ku”. Nie wol­no ide­ali­zo­wać byle cze­go, bo wów­czas wszyst­ko się wy­pa­cza. A lu­dzie uwa­ża­ją za swój obo­wią­zek ide­ali­zo­wać na­wet g… Bo to ład­nie i przede wszyst­kim wy­god­nie. Po­zor­nie. I na krót­ko.

Andrzej Bobkowski "Szkice Piórkiem", marzec 1943

"Żyjemy dłużej ale mniej dokładnie i krótszymi zdaniami"

W. Szymborska

"Ekspansja Sztucznej Inteligencji, Chat... Cieszmy się, będą Nowe Zawody ! ...wtyczkowego AI !" (Red Nacz Ryzykonomii)

w: Barbara Tuchman "Wyniosła wieża"

Niedoceniany literat sir Lewis Morris do Oscara Wilde: "Zmowa milczenia mnie otacza, zmowa milczenia. Co mam zrobić Oscarze ?" "Przyłączyć się do niej" - odpowiedział Wilde.

w: Barbara Tuchman "Wyniosła wieża"

"Nie zatrudniamy ekspertów, bo jak zatrudnialiśmy nie chcieli oni realizować naszego programu"

Rzecznik Partii

"Dziecko to ogień, który trzeba palić, a nie waza, którą należy zapełnić"

Rabelais, Francois.

"You must never confuse faith that you will prevail in the end—which you can never afford to lose—with the discipline to confront the most brutal facts of your current reality.”

Paradox Stockdale

"Try to be useful"

Elon Musk

"Najgorszą rzeczą na świecie jest umysł przypominający patefon; nie ma przy tym znaczenia, czy komuś odpowiada grana w danej chiwli płyta, czy nie..."

George Orwell

Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.

C.G. Jung

KONIK POLNY I MRÓWKA. Konik polny, co swój cały pośród lata czas prześpiewał, tak był na zimę zgłodniały, że tylko wiatr nim powiewał. Żeby też odrobina jaka z muchy lub robaka —nic zgoła! A więc idzie, płacze, woła, u skrzętnej mrówki kołace. Pożycz, jej, pożycz, powiada — Kilka ziarnek dla sąsiada. Jakem konik, tak zapłacę, by tylko sierpień zawitał, prowizyą i kapitał. — Mrówka na to: — opatrz Boże, ja nikomu nie pożyczam: do wad to moich policzam, nawet nie najmniejszych może, ale już mię nie poprawisz. Raczej odpowiedz mi na to: cóżeś robił całe lato, że się dziś żebranką bawisz? — — Tak w dziennej, jak w nocnej dobie, wciąż śpiewałem bez ustanku. — Śpiewałeś? dobrze, kochanku, teraz skakaj sobie...

de la Fontaine

Nie musisz zarządzać ryzykiem. Przetrwanie nie jest obowiązkowe!

Anonim

Zamiast się martwić na zapas, powinniśmy na zapas myśleć i planować.

Winston Churchil

Nie trzeba głośno mówić.

Józef Mackiewicz

Mądrość życiowa uczy, że dla zachowania reputacji lepiej jest popełnić błąd konwencjonalnie, niż odnieść sukces niekonwencjonalnie.

Maynard Keynes

Osoba, która nic nie ryzykuje, nic nie robi, nie ma nic, jest niczym i staje się niczym. Może unikać cierpienia i smutku, ale po prostu nie może się uczyć, czuć, zmieniać, wzrastać, kochać i żyć.

Leo F. Buscaglia

Mogę kalkulować ruch ciał niebieskich, ale nie ludzkie szaleństwo.

Isaac Newton

Informacje, z których wynika, że nic się nie dzieje, uważam za bardziej interesujące, ponieważ wiemy,że – jak wiadomo – są rzeczy, o których wiemy, że o nich wiemy. Wiemy też, że są znane niewiadome, to znaczy, że są rzeczy, o których wiemy, że nic o nich nie wiemy. Ale są również nieznane niewiadome – takie, o których nie wiemy, że o nich nie wiemy.

Donald Rumsfeld, Sekretarz Obrony USA

Najpoważniejszym ryzykiem dla firmy jest zapomnienie o ryzyku.

Reinhard Mohn, założyciel konglomeratu Bartelsmann

Zdobywszy ostateczną pewność co do istnienia Boga musielibyśmy Boga i wieczność z jego straszny majestatem mieć stale przed oczami.

Immanuel Kant

Śmiałym szczęście sprzyja.

Wergiliusz Publius Vergilius Maro

Grupy organizujące publiczne akcje protestacyjne są (w tym) dużo bardziej doświadczone niż osoby i organizacje odpowiedzialne za zarządzanie tymi protestami.

Sam Rosenfeld Densus Group

W ciągu ostatniego roku doszedłem do wniosku, że większość akcesoriów, które rozwinął nasz zawód, takich jak obrzędy i ceremonialne instrumenty jakiegoś tajnego stowarzyszenia, faktycznie utrudnia innym zrozumienie, co muszą zrobić, aby lepiej zarządzać ryzykiem.

Grant Purdy, Broadleaf, (jeden z twórców ISO 31000)

Należy znać zasady a potem je odrzucić.

Elizabeth Davis

Głową muru nie przebijesz, ale jeśli zwiodły inne metody należy spróbować i tej.

Józef Piłsudski

Idea zarządzania ryzykiem zyskuje znaczenie dopiero wtedy gdy ludzie zaczynają wierzyć, że mogą co najmniej w pewnym stopniu decydować o swoim losie.

Peter Bernstein („Przeciw bogom”)

Optymista mówi: Robimy wszystko, co w naszej mocy. Kierownik ds. Ryzyka obawia się, że to może być prawda.

Anonim

Statek w porcie jest bezpieczny, ale nie po to buduje się statki.

Grace Hopper

Pewność Nas zabija.

ony Hayward, CEO, BP (The Guardian, 9/25/07) (re: Deepwater Horizon 2010.. przy.red.)

Lepiej być mniej więcej właściwym niż dokładnie złym.

Keynes, Maynard, Lord

Nigdy nie pozwólmy aby nauki z dobrego kryzysy zostały zmarnowane.

Winston Churchill

Bezpieczniej jest pozostać w sferze marzeń, niż ryzykować popełnienie błędu.

P. Cohelo

Większość ludzi wolałaby umrzeć niż pomyśleć. Wielu tak robi.

Bertrand Russell

Filozoficznie rzecz ujmując zarządzanie ryzykiem ma na celu wprowadzenie porządku tam gdzie panuje haos i dążenie do pewności tam gdzie panuje niepewność.

R. Caroll

Ilekroć znajdziesz się po stronie większości, zastanów się przez chwilę.

Mark Twain

Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego faktu w słowa.

Julian Tuwim

Prostota jest szczytem wyrafinowania.

Leonardo da Vinci

Motywacja jest tym, co pozwala Ci zacząć. Nawyk jest tym, co pozwala Ci wytrwać.

Jim Ryun

Ludziom niewiele pomoże, że prawa są tworzone przez ludzi według własnego wyboru, jeśli prawa są tak obszerne, że nie można ich odczytać, lub tak niespójne, że nie można ich zrozumieć.

James Madison

Jeśli przechodzisz przez piekło, nie przestawaj iść!

Winston Churchill

Większość naszych błędów jest bardziej wybaczalna niż środki, którymi staramy się je ukryć.

Francois de la Rochefoucauld

Wszystko jest trudne, zanim stanie się proste

Thomas Fuller

Kiedy upadniesz, nigdy nie wstawaj z pustymi rękami.

Przysłowie japońskie

Gdybym na początku swojej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów, czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem.

Henry Ford

Prostota może być trudniejsza od komplikacji: trzeba się ciężko napracować nad wydobyciem czystej myśli, która pozwala na prostotę. Ale warto – bo kiedy już się to ma, można przenosić góry.

Steve Jobs

W świecie, który zmienia się bardzo szybko, jedyna strategia, która gwarantuje niepowodzenie to nie podejmowanie ryzyka.

Mark Zuckerberg

Przekroczono została wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10.

Komunikat ze stron centrów zarządzania kryzysowego w Polsce

Nie ma zawodników odpornych na ciosy sa tylko zawodnicy źle trafieni.

Jerzy Kulej

Nie wierzę w kolektywną mądrość, powstałą z ignorancji jednostek.

Thomas Carlyle

Naj­lep­szą me­todą prze­widy­wania przyszłości jest jej tworzenie.

Peter Drucker

Fałszywy stereotyp najlepszego scenariusza jest typowy dla mentalności hazardzisty. Mówi się czasami, że hazardziści są ryzykantami i przynajmniej można w nich podziwiać to, że znajdują w sobie odwagę zaryzykowania wszystkiego, co mają, dla gry która ich pociąga. W rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. Hazardziści nie są ryzykantami; zasiadają do gry z oczekiwaniem wygranej, wpędzeni przez swoje iluzje w nierealistyczne poczucie bezpieczeństwa. We własnych oczach nie ryzykują, lecz zmierzają do wytyczonego celu z pomocą swoich umiejętności i danego przez Boga szczęścia. Przeanalizowali najlepszy scenariusz , w którym mistrzowski rzut kością zapewni im fortunę i do tego celu niestrudzenie zdążają. Najgorszy scenariusz, w którym rujnują siebie i rodzinę, przychodzi im do głowy tylko jako coś, za co nie można ich obwiniać – zrządzenie losu, które na pewno zostanie zrekompensowane przez jakiś przyszły sukces, a na dodatek czyni ten sukces jeszcze bardziej nieuniknionym.

R. Scruton „Pożytki z pesymizmu” Zysk i Ska, 2012

Jest też prawdą, że biurokracja jest przepojona nieprzejednaną nienawiścią do prywatnych przedsiębiorców i wolnej przedsiębiorczości. Zwolennicy systemu biurokratycznego właśnie tę cechę urzędników uważają za najbardziej godną pochwały (…) Dążą do pełnej rządowej kontroli nad gospodarką i w każdym biznesmenie, który chce takiej kontroli uniknąć, widzą wroga publicznego.

Ludwig von Mises, „Biurokracja”

"Znacznie lepiej jest pojąć wszechświat takim, jakim jest, niż trwać w urojeniach, jakkolwiek satysfakcjonujące i pokrzepiające by nie były." Carl Sagan
"Dobre decyzje biorą się z doświadczenia, a doświadczenie bierze się ze złych decyzji" (Mark Twain)
Księgarnia Ryzykonomii
Pokaż
Ukryj